naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
naše škola
školní družina
školní poradenské pracoviště
EU peníze školám
dokumenty
akce + fotografie
GDPR
napište nám
autor stránek

akce ŠD

EU peníze školám

naše škola
 

školní poradenské pracoviště


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Ustanovení
Školní poradenské pracoviště bylo zřízeno na základě vyhlášky č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních § 7 – Škola. Pracovat začalo v tomto školním roce, tj. od 1. 9. 2016. ŠPP podléhá ředitelce školy.

Cíle školního poradenského pracoviště
Hlavním cílem práce ŠPP je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům zejména v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, v oblasti péče o žáky nadané, dále při řešení problémů souvisejících se školní docházkou a při prevenci rizikového chování žáků. ŠPP bude také podporovat učitele při jejich práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Hana Janulíková
– výchovná poradkyně
Telefon: 519 343 845
e-mail: zsh.hj@seznam.cz
konzultace (po předchozí telefonické domluvě nebo e-mailem)

Mgr. et Mgr. Jana Mikolášová – školní metodik prevence
Telefon: 519 343 845
e-mail: zsh.hj@seznam.cz
konzultace (po předchozí telefonické domluvě nebo e-mailem)

Důležitá telefonní čísla, odkazy na pomoc
Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav: 519 373 996
Linka bezpečí pro děti a mládež – když si nevíš rady: 116 111
Rodičovská linka – když si nevíte s dítětem rady: 840 111 234, 606 021 021
Modrá linka – linka důvěry pro děti a mládež: 549 241 010, 608 902 410
Linka vzkaz domů – pomoc dětem na útěku: 800 111 113
Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem trestných činů: 257 317 110
Linka ztracené dítě – linka krizové pomoci pro rodinu i školu 116 000

Užitečné webové stránky
www.bezpecne-online.cz 
www.kybersikana.eu
https://www.e-bezpeci.cz  
www.drogy-info.cz
www.odrogach.cz

Schránka důvěry
Schránka důvěry se nachází na chodbě v 1. patře školy.
Schránce důvěry se může svěřit ten, kdo:
- je s něčím ve škole nespokojený a neví, jak jinak tuto situaci řešit
- něco mu ve škole chybí a chtěl by to změnit
- má nějaký nápad a neví, jak jej uskutečnit
- má konflikty se spolužáky, rodiči, učiteli a neví, jak je vyřešit
- někdo mu ubližuje a on si s tím neví rady
- někdo ubližuje jeho kamarádovi a on netuší, jak mu pomoct
- něco ho trápí a on neví, co s tím

K vylepšení sociálního klimatu školy a posílení pozitivních vztahů patří i ranní komunitní kruhy ve třídách.

Plán ŠPP a hlavní úkoly
- Poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
- Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
- Zajišťování včasné intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
- Předcházení všem formám rizikového chování včetně šikany a diskriminace
- Spolupráce s třídními učiteli při tvorbě IVP, koordinace a účast při projednávání IVP se žáky a jejich zákonnými zástupci
- Spolupráce s PPP v Břeclavi
- Spolupráce s rodiči žáků
- Sledování žáků 1. ročníků (přechod z MŠ)
- Spolupráce s třídními učiteli a s rodiči při řešení aktuálních vzdělávacích a výchovných problémů žáků, konzultace s rodiči
- Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
- Doplňování vzdělání členů ŠPP prostřednictvím odborných seminářů a školení
- Sledování neprospívajících žáků, hledání příčin jejich neprospěchu a poskytování pomoci
- Sledování nadaných a talentovaných žáků
- Sledování žáků s vysokou absencí – omluvenou i neomluvenou, její projednávání s třídními učiteli i se zákonnými zástupci žáků, hledání příčin vysoké absence a návrhy opatření k jejímu snížení
- Informování vycházejících žáků 5. třídy o možnostech plnění povinné školní docházky ve spádové základní škole či možnosti studia na víceletém gymnáziu, zajištění příslušných informačních materiálů, pomoc těmto žákům s přihláškami
- Doporučení rodičům k odborným vyšetřením žáků, konzultace o výsledcích vyšetření, koordinace následné péče ve škole
- Průběžná aktualizace materiálů ŠPP
- Aktualizace informací na webových stránkách školy
- Zlepšení sociálního klimatu školy
- Spolupráce se všemi subjekty školy a vytváření široké základny preventivní činnosti
- Vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti

Náplň práce poradenských pracovníků
Výchovný poradce 
Školní metodik prevence

Dokumenty ŠPP
Minimální preventivní program 
Program proti šikanování
Krizový plán 
Jak předejít drogám 
Rodinná smlouva o bezpečném užívání internetu

Publikace k tématu
Šikana-aktualizovana-publikace.pdf )
Vandalismus-aktualizovana-publikace.pdf)
Zavislosti-aktualizovana-publikace.pdf)
Poznej svůj styl učení.pdf


 

úřední e-deska

Život dětem

naše akce

Diplomy

Wikyland

Návštěva knihovny

Zdravé zoubky v ŠD

Plavání

NA KOLE DĚTEM - projekt na podporu onkologicky nemocných dětí

Tvoření v družině

Divadlo v MŠ

Keramika