naše škola

naše škola

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
naše škola
školní družina
školní poradenské pracoviště
EU peníze školám
dokumenty
akce + fotografie
GDPR
napište nám
autor stránek

akce ŠD

EU peníze školám

naše škola
 

naše škola- zřizovatelem základní školy je obec Hrušky
- škola má od 1.1. 2001 právní subjektivitu
- jsme škola neúplná pro 1. - 5. ročník ZŠ
- v současné době navštěvuje školu 109žáků

Konzultace s rodiči po předchozí dohodě s TU.

Plenární schůze rodičů -září
Třídní schůzky – listopad, duben 

Omlouvání žáků
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný   vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení
* Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá jeho zákonný zástupce písemně 
   o uvolnění na jeden den třídního učitele, na delší dobu ředitelku školy.

Výchovně vzdělávací proces ZŠ
výuku probíhá  podle rámcového vzdělávacího programu
- od 2. třídy se žáci vyučují anglickému jazyku. Výuka cizích jazyků je pro rozvoj dětské osobnosti již zcela nezbytná.
- na škole se uplatňuje ozdravný program - prodloužené přestávky s pobytem na čerstvém vzduchu, pořádání školy v přírodě, plavecký výcvik , pitný režim, prodej ovocných nápojů, mléka a jednoduchých přesnídávek.

Celoroční školní projekt „ SPIRÁLA“ 
Projekt SPIRÁLA je naplňován dílčími aktivitami žáků, pedagogů, nepedagogických pracovníků školy a rodičovské veřejnosti. Projekt zahrnuje členění na jednotlivé miniprojekty, které vycházejí ze situace na naší škole. Cílem projektu SPIRÁLA je zapojení žáků do smysluplné činnosti, efektivní využití volného času žáků, přiblížení školy rodičovské veřejnosti, vyhledávání prostoru pro komunikaci mezi školou a rodičovskou veřejností a vytvoření partnerského vztahu mezi učitelem – rodičem – žákem.


 

úřední e-deska

Život dětem

naše akce

Diplomy

Wikyland

Návštěva knihovny

Zdravé zoubky v ŠD

Plavání

NA KOLE DĚTEM - projekt na podporu onkologicky nemocných dětí

Tvoření v družině

Divadlo v MŠ

Keramika